Техничар хортикултуре

Занимање које је популарно и економски исплативо. По завршетку образовања ученици постају стручњаци  у уређењу зелених и парковских површина као и гајењу култура на малом и заштићеном простору. Оспособљавају се  за вођење савременог технолошког процеса у производњи  цвећа, украсног,  лековитог и зачинског биља. На часовима вежби учи се аранжирање букета, икебана као и формирање и одржавање зелених и цветних површина и фонтана. Школа производи саднице цвећа и украсног биља за сопствене потребе и потребе украшавања града.

Образовање за образовни профил Техничар хортикултуре траје четири године. У том периоду ученици стичу неопходна знања из општеобразовних и стручних предмета. Ученици се упознају са значајем, морфологијом, условима успевања, начинима размножавања, гајења и употребе цветних, повртарских, лековитих, зачинских и украсних врста.

На часовима практичне наставе и вежби ученици овладавају техникама савремене расадничке производње, аранжирања цвећа и развијање осећаја за естетику. Настава се одвија у савремено опремљеним учионицама, стакленицима, пластеницима и огледним парцелама на отвореном пољу.

Прехрамбено – биотехнолошки техничар

Ученици се оспособљавају за рад у погонима целокупне прехрамбене индустрије, као и у хемијским и микробиолошким лабораторијама прехрамбене индустрије. Управљају, регулишу, контролишу савремене уређаје. Организују примање, руковање, чување и складиштење прехрамбених сировина и производа. Обучавају се да се у  раду служе алатима, машинама и уређајима намењеним преради хране. Практична настава, вежбе термичке обраде сировина као и производња готових јела се изводе у добро опремљеном кухињском блоку школе. Специфично за нас је то што ученици овог профила у нашој школи могу да отпрате не само технолошки већ и процес гајења производа на школској економији, што у великој мери утиче на квалитетније усвајање знања и вештина.

Богатство општине Свилајнац одувек се огледало у плодном земљишту. Производња пшенице и кукуруза, као и узгој стоке условили су потребу за школованим кадровима из тих области. Сходно томе, 1957. године, оснива се школа интернатског типа, која исте године почиње са радом.

Школа се кроз генерације ученика успешно усавршавала и развијала и до данас успела до светског нивоа савремених размера.

Школске 2008/2009. године школу уписује прва генерација прехрамбених техничара на новоотвореном смеру Прехрамбрени техничар. Школске 2010/2011. године уписује се прва генерација по новом пилот програму.

Циљ стручног образовања за образовни профил Прехрамбрени техничар  је оспособљавање ученика за спровођење и контролу квалитета технолошког процеса у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи.

По завршеном програму обрзовања за овај профил, ученик ће бити у стању да:

  • Планира и организује сопствени рад и рад групе у малом погону прехрамбене и биотехнолошке производње;
  • Припрема воду, сировине и помоћне сировине у прехрамбеној индустрији;
  • Производи, пакује и складишти прехрамбене производе у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи;
  • Врши контролу квалитета технолошког процеса, основних и помоћних сировина, готових производа и амбалаже, у погону прехрамбене и биотехнолошке производње и лабораторији;
  • Води и попуњава прописану документацију у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи и
  • Чува здравље и околину при прехрамбеној и биотехнолошкој производњи.

Настава се темељи на концепту теоријских знања, експерименталних вежби, посете погонима. Поред редовне наставе одржава се и настава у блоку.

За реализацију експерименталних вежби школа поседује савремено опремљене лабораторије за хемију, физику, микробиологију и контролу квалитета.

У циљу упознавања ученика са радом у индустрији, школа организује посете по прехрамбеним погонима у Србији. На тај начин ученици имају прилику да употпуне своје знање стечено у школи. Такође им се пружа могућност да повежу теоријска сазнања са реалним практичним радом.

Ученици школе посећују погоне заједно са својим професорима организованим школским аутобусом.

На блок настави ученци се обучавају да се у  раду служе алатима, машинама и уређајима намењеним преради хране. Организују примање, руковање, чување и складиштење прехрамбених сировина и производа. Практична настава, вежбе термичке обраде сировина као и производња готових јела се изводе у савремено опремљеном кухињском блоку школе. Такође, блок настава се изводи и на економији школе и на школском имању Чаир.

У кухињском блоку школе спроведен је и успешно се примењује HACCP систем (анализа опасности и критичне контролне тачке). Тако ученици имају прилике да се упознају са здравственом безбедности хране и на практичан начин.

У оквиру активности у школи, ученици из Шведске су били присутни на три часа огледних вежби из Прехрамбених технологија код професорке Јелице Лазић, која је за њих припремила материјал на енглеском језику. На тим часовима су се упознали са рефрактрометријским одређивањем шећера у соку. Такође су се упознали са начином реализације наставе у блоку, док се припремао џем. Видели су и простор за школску радионицу са уређајима и линијама које ће се инсталирати за производњу џема, ајвара и бистрог сока.

У нашој школи не мањка ни дружење између ученика разичитих смерова. Тако се у школи организују различите научне секције и научно поподне. Остварује се корелација прехрамбене технологије са хортикултуром, рачунарством, пољопривредном производњом.

Учешћа на Републичком такмичењу из области прераде хране

Наставници и ученици образовног профила Прехрамбени техничар редовно су представљали школу на Републичким такмичењима из области прераде хране. Од 13. Републичког такмичења у Пожаревцу до 17. у Зрењанину ученици су показали запажене резултате:

  • Петар Миладиновић 2012. године осваја седмо место;
  • Габријела Радовановић 2015. године осваја четврто место;
  • Катарина Постоловић 2016. године осваја друго место;
  • Сандра Стевановић 2017. године осваја седмо место.

Ученици су такође прошли обуку и примену ученичке компаније „СУПИПИ“ (Стандарди у пољопривреди и прехрамбеној индустрији), основане 5. децембра 2006. године. По први пут су школске 2016/17. године учестовали на Регионалном такмичењу ученичких компанија у Крагујевцу и имали прилику да се упознају са производима ученика из других средњих стручних школа. Такође су укључени у „Достигнућа Младих“ Републике Србије. Учесници на овом такмичењу били су ученици одељења II-6, смер Прехрамбени техничар: Дијана Лаводић, Милана Момчиловић-Ивановић, Анђела Милошевић, Анђела Стаменковић и Марија Станојевић.

Наставни план и програм образовног профила Прехрамбени техничар успешно припрема ученике за даље школовање, као и за рад одмах након завршеног средњег образовања.

Пољопривредни техничар

Пољопривредни техничар планира, води и контролише  производњу на отвореном пољу и у заштићеном простору (стакленици, пластеници, топле леје). Ученици су оспособљени да организују технологију гајења ратарских, повртарских, виноградарских и воћарских култура. Уче да правилно користе и oдржавају машине, уређаје и опрему у повртарству и цвећарству, као и најсавременије системе за наводњавање. Пољопривредни техничари, заједно са инжињерима обављају техничке послове у агрономији, унапређују практичне резултате  истраживања у пољопривреди, те препознају и решавају проблеме. Школа поседује модерне стакленике, пластенике, нове засаде воћа и винове лозе и површине под ратарским културама на којима су ученици укључени у савремени начин производње поврћа, воћа, грожђа и ратарских култура.

Пољопривредно-ветеринарска школа школске 2016/17. године слави 60 година успешног и плодоносног рада. Последњих година воћарско-виноградарска производња је узнапредовала подизањем савремених засада и модерном технологијом и механизацијом. Школа има на својој економији интезиван засад јабука са водећим сортама на површини од 2.2 ха и са 6.285 стабала. Преовлађују сорте Грени Смит, Јонаголд, Ајдаред, Златни Делишес, Бребурн, Топас, Фуџи и Гала. Ту је и засад крушака на површини од 1.5 ха и са 4.500 стабала. Преовлађују сорте Виљамовка, Јунска Лепотица, Бутира, Абата Фетел и Боскова Бочица. На економији се налази и засад шљиве на површини од 2.2 ха и са 1.600 стабала. Преовлађују сорте Чачанска Родна, Стенлеј, Чачанска Лепотица, Чачанска Рана и Президент. Ту је и мали засад трешње од 0.30 ха, брескве 0.20 ха, као и сортименски  огледни  воћњак.

На економији се налази и виноград површине 3 ха и са 12.000 чокота. Од сорти су присутне Сардоне, Каберне, Совињон и 134 огледне сорте.

У оквиру воћарства и виноградарства налази се и расадник воћа, где се производи садни материјал свих воћних врста, капацитета 5.000 комада.

На економији школе имамо и мали подрум пића у коме се производе црвена, бела и розе вина, као и три воћне ракије и то шљивовица, виљамовка и лозовача. Поред подрума пића, где се врши прерада грожђа и справљање вина, налази се и дегустациона сала као и хладњача за складиштење воћа капацитета 40 т.

На имању школе се налази и мали пчелињак од 15 кошница.

Оно што је веома важно за напредак и даљи развитак воћарско-виноградарске производње јесте и школовање нових генерација, које ће наставити да унапређују рад на овом пољу. Тако ученици наше школе заједно са професорима и техничарима изводе практичну наставу на имању школе. Захваљујући одличној теоријској настави и пракси, они такође изводе све технолошке операције у воћарско-виноградарској производњи. Спој стеченог знања и његова конкретна примена путем праксе добар су предуслов за стицање нових знања и учествовање на такмичењима, где ученици наше школе имају прилику да размене искуства са ученицима других школа широм Србије.

Пољопривредно-ветеринарска школа редовно учествује на Републичким такмичењима ученика из области пољопривредне производње. На овим такмичењима скоро увек наша деца заузимају завидна места  међу  тридесетак школа које се такмиче.

На 24. Републичком такмичењу одржаном у Сомбору 2007. године ученик Томић Лазар је освојио 2. место.

На такмичењу Младих пољопривредника „Борка Вучић“ 2008. године ученик Пурић Милош је освојио 2. место.

На 26. Републичком такмичењу одржаном у Свилајнцу 2009. године  ученик Тешић Срђан је освојио 2. место.

На 28. Републичкоим такмичењу одржаном у Александровцу 2010. године  ученица Радојковић Снежа је освојила 3. место.

На 32. Републичком такмичењу у Ваљеву школске 2014/15. године ученик Игњатовић Алекса је освојио 1. место.

Ученици пољопривредно-ветеринарске школе са домом ученика ”Свилајнац” на смеру Пољопривредни техничар у току четворогодишњег школовања пролазе теоријску и практичну наставу  из области ратарства и повртарства, воћарства и виноградарства и сточарства.

Почев од друге године школовања, ученици имају поред теоријске и практичну наставу. У другој години ученици смера Пољопривредни техничар практичну наставу и вежбе имају из области ратарства и повртарства, која се углавном изводи на полигону практичне наставе – школској економији – где је заступљена производња ратарских култура и поврћа  на отвореном пољу и у заштићеном простору (пластеници, стакленици). Заштићени простори за производњу поврћа су опремљени савременом технологијом и ученици заједно са професорима пролазе цео процес производње (од семена до плода) и укључени су у све агротехничке мере и методе које се обављају у току производње.

Завршетком теоријске и практичне наставе у другој години школовања ученици стичу знања о технологијама производње пољопривредних култура, способни су да се самостално баве ратарском и повртарском производњом,  да примене потребне агротехничке мере, пестициде, ђубрива и остала средства у биљној производњи, способни су да воде евиденцију о раду у биљној производњи, развијају радне навике, прецизност и одговорност у раду.

Практична настава се одвија на савремено опремљеном полигону практичне наставе – економији – која располаже са 95 хектара ратарских површина, од којих је 22 хектара у органској производњи сточне хране. Сетвена структура обухвата производњу кукуруза луцерке, пшенице и индустријког биља, и задовољава све потребе за савремену практичну наставу. Сви производи се користе за исхрану у оквиру сточарске производње.

2018. године школа је подигла модеран засад винове лозе са противградном мрежом и системом за наводњавање “кап по кап”. Виноград је површине 50а са старим аутохтоним сортама “Прокупац” и “Тамјаника бела”. У засаду има 2100 комада лозе.

У школи се налази пластеник где се гаје нове сорте трешања по италијанској технологији, као и стално рађајуће малине и јагоде.

Школа је учествовала на међународном такмичењу “Златна јабука” Горажде, 2018. освојила златну медаљу.

Ветеринарски техничар

Са реформом школства 1980. школа уписује ветеринарске техничаре. Ученици током школовања стичу знања у одгајању и начинима спровођења селекције у сточарској производњи, сточним хранивима и начинима припреме код појединих врста и катогорија домаћих животиња. На економији школе се налазе модернизовани објекти за смештај животиња-стаје, прасилиште, товилиште, овчарник, живинарник, мини ЗОО-врт… Поседујемо и савремену ветеринарску амбуланту са лабораторијом које су од посебног значаја за повезивање теоријског и практичног знања. Од изборних предмета изучавају се спортско коњарство, рибарство, патологија пчела, патологија егзотичних животиња… Ученици који заврше нашу школу су у потпуности оспособљени како за рад у својој струци, тако и за наставак школoвања.

У оквиру школске економије, ученици ветеринарског смера заједно са својим професорима, формирали су просторију намењену за чување егзотичних животиња. Овде се могу видети неки од популарних кућних љубимаца као што су Црвеноуха корњача, тарантула, Леопард гекон, хрчак, морско прасе и импозантан пар малог Александра. Такође, љубитељи акваристике могу се бавити акваријумом са различитим врстама живоротки и циклида, који су смештени у ветеринарској амбуланти. На овај начин ђаци унапређују способности гајења нових врста а самим тим и развијају интересовање и љубав према овим необичним животињама.

Краља Петра Првог 64 , 35210 Свилајнац • Телефон 035/323-594 • Факс 035/312-177 • direktor@poljvet-svil.edu.rs

Facebook stranicaInstagram nalogYouTube nalog SerbiaFrenchEnglish